جمعه, 04 خرداد 1397

عشق ( نقدی بر شهید مطهری)

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز  شهادت استاد علامه مطهری است، بزرگی گه جز برای خدا ننوشت و جز برای خدا سخن نگفت و اگر مانده بود، انقلاب از مسیر خود منحرف نمی شد، افسوس و صد افسوس، افغان و هزار افغان، چه زود رفت و انقلاب به دست نااهلان افتاد، اگر او بود ...

اما بهترین هدیه یک نقاد، نقد است، امام صادق علیه السلام فرمود: " احب اخوانی من اهدی الی عیوبی" " بهترین دوست من کسی است که عیب مرا به من هدیه کند"

شهید مطهری می فرماید: " عشق روح را از مزیجها و خلطها پاک می کند و به عبارت دیگر عشق تصفیه گر است، صفات رذیله را از قبیل بخل، امساک، جبن، تنبلی،تکبر و عجب را از میان می برد، حقدها و کینه ها را زائل می کند و از بین می برد، گو این که محرومیت و ناکامی در عشق ممکن است به نوبه خود تولید عقده و کینه ها کند.  اثر عشق از لحاظ روحی در جهت عمران و آبادی روح است و از لحاظ بدنی در جهت گداختن و خرابی. اثر عشق در بدن درست عکس روح است. عشق در بدن باعث ویرانی و موجب زردی چهره و لاغری اندام و سقم و اختلال هاضمه و اعصاب است. شاید تمام آثاری که در بدن دارد آثار تخریبی باشد ولی نسبت به روح چنین نیست!"

* از روح بلند استاد پوزش می طلبم، اما اینجا حوزه علم طب است و بحث علمی، جسارت این شاگرد کوچک را عفو فرمایید.

باید گفت: " عشق روح را تازه و جسم را شاداب می کند، آن فراق است که جانگداز است و آثار مخرب دارد، وصال شیرین و تسلی خاطر است، روح افزا و آرامش بخش است، لتسکنوا الیهاست، در ثانی روح سالم در جسم سالم و جسم سالم نشان روح سالم است، ایندو در هم تاثیر عمیق دارند، روح اگر بیمار شد، جسم فرسوده و نحیف می شود و جسم بیمار نیز روح را افسرده و خسته کند. و هردو به عشق زنده اند.

90/2/12   مهدی خزعلی

ساعت24.15

افزودن نظر


Joomlart