جمعه, 04 خرداد 1397

سعید تاجیک در انفرادی

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستی از خیبری ها زنگ زد، می گفت: بسیجی چه نشسته ای که رزمنده ای در بند است! می گفت امروز شانزدهمین روزی است که سعید تاجیک در سلول انفرادی است و امکان تماس با خانواده را به او نمی دهند! بیاد همه کسانی افتادم که ماهها در انفرادی گذرانده اند و حتی خانواده از حبس او بی خبر بوده و در بیمارستان و پزشکی قانونی او را می جستند، همین دوست بسیجی ما یکسال و اندی زندان بود و بیش از نیم آنرا در انفرادی گذراند! اما او بی گناه بود، او به کسی اهانت نکرده بود، او فحاشی نکرده بود، او برای اسلام و شیعه و بسیجی زینت بود، من نمی توانم خطای سعید تاجیک - که چهره بسیجی و رزمنده را مخدوش کرد - را فراموش کنم، اما چاره اش انفرادی نیست، سلول انفرادی بدترین شکنجه و مردود است، انسان نمی تواند به شکنجه انسانی دیگر - هر چند مخالف - راضی باشد، ما نباید آیین دادرسی را فدا کنیم، سعید تاجیک اهانت کرده است و فحاشی، در آیین دادرسی ما مجازات آن مشخص است، قطعاً سلول انفرادی نیست! بخاطر دارم کسی با الفاظی ناشایست تر  به من اهانت روا داشت و وکیل ما طرح دعوا کرد، او به پنجاه هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد، اگر عدالت قضایی مطرح است، باید اهانت کننده به من هم در حبس باشد! در حکومت اسلامی شخص اول با رعیت در برابر قانون یکسانند، این تبعیض و دوگانگی نظام را ساقط می کند. امیدوارم آیین دادرسی را فدای زید و عمرو نکنیم، اگر چیزی از آن بمانده باشد!
90/2/11

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart