دوشنبه, 28 خرداد 1397

ناهاری به قیمت جان کروبی !

نامه الکترونیک چاپ PDF
چندی پیش ناهار مهمان کروبی بودم، از همه جا سخن گفتیم، به او گفتم: باید به این فضای امنیتی پایان داد، باید دوباره نهادهای دموکراسی را فعال کرد، روزنامه ها و احزاب باید جان بگیرند و فضای گفتمان جای مخاصمه را بگیرد، این بحران و فضای امنیتی خواست انحصار طلبان است، او نیز استقبال کرد، قرار شد از او و پدر برای مهمانی ناهاری دعوت کنم تا گفتگویی داشته باشند، از آزادگی ، سادگی و حریت لرها بهره گرفتم و او آماده این مهمانی شد.

  شب منزل پدر بودم، از ایشان نیز برای مهمانی و گفتگو دعوت کردم، برآشفته شدند و گفتند: " من اگر بیایم، سیلی به او می زنم !" عرض کردم این که گفتگو نمی شود، بیایید و آنچه نصح و خیرخواهی می دانید به ایشان بگویید و باز یادآوری کردم که شما لرها زبان هم را بهتر می فهمید"  معظم له پذیرفتند، اما گفتند: " یک شرط دارد، آقای کروبی باید توبه کند و حاضر شود اعدامش کنند! " دیگر رویم نشد به آقای کروبی چیزی بگویم، نمی دانم حاضر است یک ناهار به قیمت جانش در منزل ما صرف کند؟!
  می بینید که جناح اصولگراحاضر به گفتگو است! این آقای کروبی است که تن به گفتگونمی دهد و سرباز می زند!
89/5/13  دکتر مهدی خزعلی

 


افزودن نظر


Joomlart